فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش گنبد تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 190 Cm عرض 146 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش میدان  اتوال تبریز ابریشم الوان
تبریز
میدان اتوال
پشم و ابریشم
سایز: طول 79 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش جاده استقلال تبریز ابریشم الوان
تبریز
جاده استقلال
پشم و ابریشم
سایز: طول 92 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش راه جنگل تبریز ابریشم الوان
تبریز
راه جنگل
پشم و ابریشم
سایز: طول 113 Cm عرض 73 Cm

تابلو فرش راه جنگل تبریز ابریشم الوان
تبریز
راه جنگل
پشم و ابریشم
سایز: طول 140 Cm عرض 92 Cm

تابلو فرش سانفرانسیسکو  تبریز ابریشم الوان
تبریز
سانفرانسیسکو
پشم و ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 58 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 146 Cm عرض 29 Cm

فرش گلریز قم ابریشم الوان
قم
گلریز
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 139 Cm

فرش محمدی گل و بلبل قم ابریشم الوان
قم
محمدی گل و بلبل
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش گلریز قم ابریشم الوان
قم
گلریز
ابریشم
سایز: طول 151 Cm عرض 100 Cm

فرش قشقائی گلابتون خراسان ابریشم الوان
خراسان
قشقائی گلابتون
ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 140 Cm

فرش قشقائی گلابتون خراسان ابریشم الوان
خراسان
قشقائی گلابتون
ابریشم
سایز: طول 187 Cm عرض 141 Cm

فرش هزار گل قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
هزار گل قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 184 Cm

فرش قشقائی فراهان خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی فراهان
پشم و ابریشم
سایز: طول 294 Cm عرض 200 Cm

فرش قشقائی هزارگل خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی هزارگل
پشم و ابریشم
سایز: طول 262 Cm عرض 185 Cm

فرش قشقائی مرینوس خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی مرینوس
پشم و ابریشم
سایز: طول 297 Cm عرض 197 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 330 Cm عرض 234 Cm

فرش قشقائی کرک براق خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی کرک براق
پشم و ابریشم
سایز: طول 342 Cm عرض 244 Cm

فرش قشقائی گردون مهر خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی گردون مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 345 Cm عرض 246 Cm

فرش قشقائی مدرن خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی مدرن
پشم و ابریشم
سایز: طول 340 Cm عرض 240 Cm