فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی خراسان نخ الوان
خراسان
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 227 Cm عرض 140 Cm

k

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان

کناره

کد 84606

تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 303 Cm عرض 80 Cm

k

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت k

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش منظره ابشار تبریز ابریشم الوان
تبریز
منظره ابشار
پشم و ابریشم
سایز: طول 116 Cm عرض 42 Cm

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 80 Cm عرض 49 Cm

تابلو فرش قناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 80 Cm عرض 49 Cm

تابلو فرش قناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 60 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 55 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفتk

تابلو فرش دوخواهر تبریز ابریشم الوان
تبریز
دوخواهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 102 Cm عرض 70 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ الوان
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 124 Cm

فرش زیر خاکی کاسه کوزه کاشمر نخ کرم
کاشمر
زیر خاکی کاسه کوزه
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش نائین اصفهان نخ الوان
اصفهان
نائین
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

k

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد  نور محمدی مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد نور محمدی
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

A

ریزه ماهی   نور محمدی
ریزه ماهی نور محمدی
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

فرش  نور محمدی کرمان  نور محمدی مشهد نخ الوا
مشهد
نور محمدی کرمان نور محمدی
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

kجفت

لاکی  نور محمدی
لاکی نور محمدی
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 59 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 84 Cm عرض 59 Cm