فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
قشقائی
ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 162 Cm

فرش گردون مهر خراسان ابریشم الوان
خراسان
گردون مهر
ابریشم
سایز: طول 287 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش زارع تبریز ابریشم کرم
تبریز
زارع
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 51 Cm

تابلو فرش قناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 117 Cm عرض 39 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 156 Cm عرض 31 Cm

تابلو فرش ابشار وطوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
ابشار وطوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 110 Cm عرض 76 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 53 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 55 Cm عرض 39 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 104 Cm عرض 67 Cm

تابلو فرش مینیاتور تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتور
پشم و ابریشم
سایز: طول 100 Cm عرض 65 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش پورنامی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
پورنامی
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

تابلو فرش رودخانه جنگل تبریز ابریشم الوان
تبریز
رودخانه جنگل
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 48 Cm

فرش خشتی خراسان ابریشم کرم
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 137 Cm