فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش قشقایی کف ساده خراسان پشم الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم
سایز: طول 198 Cm عرض 130 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم
سایز: طول 198 Cm عرض 128 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 126 Cm

فرش بنام تبریز نخ کرم
تبریز
بنام
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش طرح تبریزی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طرح تبریزی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم
سایز: طول 233 Cm عرض 165 Cm

فرش ترنج قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
ترنج قشقائی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش دختر انتظار تبریز ابریشم الوان
تبریز
دختر انتظار
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 58 Cm

am

فرش احمد پور تبریز نخ الوان
تبریز
احمد پور
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

am

تابلو فرش ساعت فرش خراسان پشم الوان
خراسان
ساعت فرش
پشم
سایز: طول 114 Cm عرض 58 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش شکارگاه قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
شکارگاه قشقایی
پشم
سایز: طول 177 Cm عرض 122 Cm

فرش هزار گل قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
هزار گل قشقایی
پشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش نوین فر موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 55 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 72 Cm

فرش کاشان مشهد نخ الوان
مشهد
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm