فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش بهشتی تبریز ابریشم الوان
تبریز
بهشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد ابریشم سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش شیرفر تبریز ابریشم کرم
تبریز
شیرفر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

جفت

فرش گلفرنگ کاشمر نخ کرم
کاشمر
گلفرنگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش علیا تبریز ابریشم کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش مادر و کودک تبریز نخ الوان
تبریز
مادر و کودک
پشم و ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 68 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 124 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش ایت الکرسی تبریز نخ الوان
تبریز
ایت الکرسی
پشم و ابریشم
سایز: طول 113 Cm عرض 78 Cm

تابلو فرش منظره ابشار تبریز ابریشم الوان
تبریز
منظره ابشار
پشم و ابریشم
سایز: طول 127 Cm عرض 85 Cm

فرش ورنی اذربایجان نخ الوان
اذربایجان
ورنی
پشم و ابریشم
سایز: طول 201 Cm عرض 124 Cm

فرش ورنی اذربایجان نخ الوان
اذربایجان
ورنی
پشم و ابریشم
سایز: طول 198 Cm عرض 127 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 84179

خراسان
قشقائی
پشم
سایز: طول 391 Cm عرض 81 Cm

کناره

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

تابلو فرش دختر و پسر تبریز ابریشم الوان
تبریز
دختر و پسر
پشم و ابریشم
سایز: طول 78 Cm عرض 60 Cm

تابلو فرش مینیاتور تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتور
پشم و ابریشم
سایز: طول 86 Cm عرض 59 Cm