فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش بنام   تبریز نخ کرم
تبریز
بنام شادکام
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش  بنام   تبریز ابریشم کرم
تبریز
بنام شادکام
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش علیا   تبریز نخ الوان
تبریز
علیا شادکام
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش نامی تبریز ابریشم کرم
تبریز
نامی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش علیا تبریز نخ کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش علیا تبریز نخ کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 51 Cm

تابلو فرش طوطی شهرعشق تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی شهرعشق
پشم و ابریشم
سایز: طول 132 Cm عرض 42 Cm

تابلو فرش وان یکاد وکوثر تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وکوثر
پشم و ابریشم
سایز: طول 116 Cm عرض 41 Cm

تابلو فرش دوقل تبریز ابریشم الوان
تبریز
دوقل
پشم و ابریشم
سایز: طول 142 Cm عرض 51 Cm

تابلو فرش طوطی و رودخانه تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی و رودخانه
پشم و ابریشم
سایز: طول 97 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش منظره ابشار تبریز ابریشم الوان
تبریز
منظره ابشار
پشم و ابریشم
سایز: طول 122 Cm عرض 42 Cm