فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش کاشان مشهد نخ الوان
مشهد
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 262 Cm عرض 160 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش قناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
قناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 75 Cm عرض 47 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

تابلو فرش مینیاتوردایره هستی تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتوردایره هستی
پشم و ابریشم
سایز: طول 93 Cm عرض 65 Cm

تابلو فرش ۴قل تبریز نخ الوان
تبریز
۴قل
پشم و ابریشم
سایز: طول 138 Cm عرض 68 Cm

تابلو فرش رقص باله تبریز ابریشم الوان
تبریز
رقص باله
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 62 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 206 Cm عرض 133 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 83 Cm عرض 52 Cm

تابلو فرش گل و بلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 77 Cm عرض 53 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 142 Cm عرض 106 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 133 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 140 Cm عرض 101 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 202 Cm عرض 142 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 111 Cm عرض 103 Cm