فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

تابلو فرش دوخواهر تبریز ابریشم الوان
تبریز
دوخواهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 72 Cm

تابلو فرش مهرمادرپاشویی تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرمادرپاشویی
پشم و ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 62 Cm

تابلو فرش رقص باله تبریز ابریشم الوان
تبریز
رقص باله
پشم و ابریشم
سایز: طول 93 Cm عرض 63 Cm

تابلو فرش بازار قاهره تبریز ابریشم الوان
تبریز
بازار قاهره
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 75 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش مهمانی مادر بزرگ تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهمانی مادر بزرگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 119 Cm عرض 80 Cm

تابلو فرش طوطی وگربه ها تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی وگربه ها
پشم و ابریشم
سایز: طول 77 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش گل و میوه تبریز نخ الوان
تبریز
گل و میوه
پشم و ابریشم
سایز: طول 47 Cm عرض 30 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت