فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 93 Cm عرض 64 Cm

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 58 Cm

تابلو فرش وان یکاد وکوثر تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وکوثر
پشم و ابریشم
سایز: طول 108 Cm عرض 42 Cm

تابلو فرش مرغ عشق تبریز ابریشم الوان
تبریز
مرغ عشق
پشم و ابریشم
سایز: طول 71 Cm عرض 52 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 62 Cm عرض 41 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 78 Cm عرض 45 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 73 Cm عرض 45 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 77 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 53 Cm

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 55 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 59 Cm عرض 46 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

am

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 111 Cm عرض 33 Cm

فرش کاسه کوزه کاشمر نخ کرم
کاشمر
کاسه کوزه
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 103 Cm عرض 63 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm