فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش باغ بهشت قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
باغ بهشت قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش باغ بهشت قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
باغ بهشت قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش نوین فر تبریز نخ کرم
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش گنبد اصفهان ابریشم سورمه ای و مشکی
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

مربع

فرش کریم زاده اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
کریم زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 120 Cm

فرش گلدانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 230 Cm عرض 161 Cm

فرش ناظوری اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
ناظوری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 129 Cm

فرش اسحاقی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
اسحاقی
پشم و ابریشم
سایز: طول 213 Cm عرض 131 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 150 Cm

دایره

فرش موج مهر تبریز ابریشم الوان
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت