فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش خطیبی گلدانی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی گلدانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش نوین فر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 500 Cm عرض 350 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 46 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 165 Cm عرض 110 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 86 Cm عرض 53 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 150 Cm

دایره

فرش خردیار تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خردیار
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش نوین فر موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی

کناره

کد 84024

تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

مربع

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی

کناره

کد 84023

تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 202 Cm عرض 80 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

مربع