فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 278 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش ونیز تبریز ابریشم الوان
تبریز
ونیز
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 63 Cm

فرش ماشینی مشهد نخ کرم
مشهد
ماشینی
پشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 130 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 98 Cm عرض 46 Cm

تابلو فرش گل و بلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 135 Cm عرض 30 Cm

فرش طرح نائین مشهد نخ کرم
مشهد
طرح نائین
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

تابلو فرش ایت الکرسی تبریز ابریشم الوان
تبریز
ایت الکرسی
پشم و ابریشم
سایز: طول 137 Cm عرض 72 Cm

تابلو فرش وان یکاد وایت الکرسی تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وایت الکرسی
پشم و ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 81 Cm

تابلو فرش چهره تبریز نخ الوان
تبریز
چهره
پشم و ابریشم
سایز: طول 97 Cm عرض 70 Cm

تابلو فرش دختر جواهر فروش تبریز نخ الوان
تبریز
دختر جواهر فروش
پشم و ابریشم
سایز: طول 138 Cm عرض 70 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 175 Cm عرض 123 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 184 Cm عرض 122 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 131 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 150 Cm عرض 102 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm