فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش نصیری قم ابریشم الوان
قم
نصیری
ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 122 Cm

فرش شاهی تبریز ابریشم کرم
تبریز
شاهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سورن قم ابریشم الوان
قم
سورن
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 150 Cm

دایره

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش افشان مشهد استان خراسان نخ الوان
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

مربع

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش موج مهر تبریز ابریشم الوان
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش صفی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
صفی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

فرش موج مهر تبریز ابریشم الوان
تبریز
موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش تقی زاده تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
تقی زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm