فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم الوان
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم الوان
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش صفی تبریز نخ کرم
تبریز
صفی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

بیضی

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش تبریز مشهد  محمد مشهد ابریشم سورمه ای و
مشهد
تبریز مشهد محمد
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش رایمون   قم ابریشم الوان
قم
رایمون شادکام
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ورساچه   قم ابریشم الوان
قم
ورساچه شادکام
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

جفت

فرش نوین فر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 384 Cm عرض 293 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 170 Cm عرض 117 Cm

تابلو فرش کلبه تبریز ابریشم الوان
تبریز
کلبه
پشم و ابریشم
سایز: طول 70 Cm عرض 54 Cm

تابلو فرش تندیس تبریز ابریشم الوان
تبریز
تندیس
پشم و ابریشم
سایز: طول 73 Cm عرض 38 Cm

فرش تبریز کاشمر استان خراسان نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 190 Cm عرض 118 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm