فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش شاهی تبریز ابریشم کرم
تبریز
شاهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان

کناره

کد 83279

مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

فرش ترکمن خراسان پشم الوان
خراسان
ترکمن
پشم و ابریشم
سایز: طول 202 Cm عرض 116 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

دایره

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش کف ساده عشایری و سیرجان پشم الوان
خراسان
کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 61 Cm

فرش خشتی عشایری و سیرجان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 61 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 203 Cm عرض 155 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 150 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم

کناره

کد 83239

مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 140 Cm عرض 69 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 201 Cm عرض 148 Cm