فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 54 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 48 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 233 Cm عرض 167 Cm

فرش گلستانی تبریز ابریشم الوان
تبریز
گلستانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش درختی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 74 Cm عرض 47 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 114 Cm عرض 38 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 132 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 160 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

دایره

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 213 Cm عرض 202 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 118 Cm عرض 40 Cm

فرش شیواقلم تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
شیواقلم
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش کاسه کوزه کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
کاسه کوزه کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

amجفت

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 46 Cm