فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد ابریشم کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش گلدانی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلدانی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش بته جقه قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
بته جقه قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 245 Cm عرض 162 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 257 Cm عرض 162 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 286 Cm عرض 199 Cm

فرش بته جقه قشقایی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83850

خراسان
بته جقه قشقایی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 93 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 154 Cm عرض 105 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

تابلو فرش شعرخوان تبریز ابریشم الوان
تبریز
شعرخوان
پشم و ابریشم
سایز: طول 153 Cm عرض 109 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 193 Cm

فرش گلستانی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلستانی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 186 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 205 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 206 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 280 Cm عرض 195 Cm

فرش  قشقایی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm