فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 130 Cm

تبریز مشهد نخ
مشهد
تبریز
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش سلیمانی مشهد ابریشم کرم
مشهد
سلیمانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 345 Cm عرض 270 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

جفت

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 61 Cm

تابلو فرش شکارگاه قم ابریشم الوان
قم
شکارگاه
ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش مینیاتور تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتور
پشم و ابریشم
سایز: طول 88 Cm عرض 61 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 75 Cm عرض 58 Cm

تابلو فرش پاسور باز تبریز ابریشم الوان
تبریز
پاسور باز
پشم و ابریشم
سایز: طول 116 Cm عرض 75 Cm

فرش ریز ماهی بیرجند بیرجند نخ الوان
بیرجند
ریز ماهی بیرجند
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش گلدانی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلدانی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 286 Cm عرض 199 Cm

فرش بته جقه قشقایی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83850

خراسان
بته جقه قشقایی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 93 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 154 Cm عرض 105 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

تابلو فرش شعرخوان تبریز ابریشم الوان
تبریز
شعرخوان
پشم و ابریشم
سایز: طول 153 Cm عرض 109 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 193 Cm