فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 69 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 81 Cm عرض 37 Cm

فرش هریس تبریز نخ الوان
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش علیا تبریز نخ الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش بنام تبریز نخ الوان
تبریز
بنام
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 57 Cm

فرش گلفرنگ تبریز نخ الوان
تبریز
گلفرنگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 174 Cm عرض 113 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 247 Cm عرض 165 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 212 Cm عرض 126 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 175 Cm عرض 117 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 117 Cm عرض 110 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 126 Cm عرض 117 Cm

فرش تقی زاده تبریز نخ کرم

کناره

کد 83111

تبریز
تقی زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 83 Cm

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 55 Cm عرض 40 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خالقی قم ابریشم سورمه ای و مشکی
قم
خالقی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 49 Cm عرض 29 Cm

فرش رایمون قم ابریشم الوان
قم
رایمون
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد ابریشم سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت