فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش درختی قشقایی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 244 Cm عرض 168 Cm

فرش رجبیان قشقایی خراسان تمام ابریشم الوان
خراسان
رجبیان قشقایی
ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 167 Cm

فرش سبزی کار قشقایی خراسان تمام ابریشم الوان
خراسان
سبزی کار قشقایی
ابریشم
سایز: طول 270 Cm عرض 193 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 167 Cm عرض 106 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 191 Cm عرض 135 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 135 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 194 Cm عرض 139 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش قشقائی کف ابریشم خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی کف ابریشم
پشم و ابریشم
سایز: طول 188 Cm عرض 152 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم الوان
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

فرش نشاط تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
نشاط
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش رقص باله تبریز ابریشم الوان
تبریز
رقص باله
پشم و ابریشم
سایز: طول 104 Cm عرض 70 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 50 Cm عرض 35 Cm

قشقایی محرابی قشقایی استان خراسان پشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 159 Cm عرض 92 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان تمام ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 137 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ترنج قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
ترنج قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 169 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 188 Cm عرض 131 Cm