فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 97 Cm عرض 49 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 51 Cm

تابلو فرش مهرمادر تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرمادر
پشم و ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 67 Cm

تابلو فرش مهمانی مادر بزرگ تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهمانی مادر بزرگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 149 Cm عرض 89 Cm

تابلو فرش دختر اهو تبریز ابریشم الوان
تبریز
دختر اهو
پشم و ابریشم
سایز: طول 103 Cm عرض 73 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 92 Cm عرض 54 Cm

فرش خشتی ترکمن خراسان ابریشم الوان
خراسان
خشتی ترکمن
پشم و ابریشم
سایز: طول 197 Cm عرض 148 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش تقی زاده تبریز ابریشم کرم
تبریز
تقی زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 500 Cm عرض 350 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش گنبد تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 62 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 61 Cm عرض 41 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 69 Cm عرض 40 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم
سایز: طول 198 Cm عرض 128 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 126 Cm