فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

گلیم فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 211 Cm عرض 138 Cm

گلیم فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم

کناره

کد 82984

کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 336 Cm عرض 88 Cm

کناره

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش گنبد تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 91 Cm عرض 46 Cm

تابلو فرش زنبورخوار تبریز ابریشم الوان
تبریز
زنبورخوار
پشم و ابریشم
سایز: طول 75 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 114 Cm عرض 39 Cm

فرش محرابی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 113 Cm عرض 76 Cm

فرش سروی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
سروی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 134 Cm عرض 97 Cm

فرش قاب قرانی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
قاب قرانی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 128 Cm

فرش محرابی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 98 Cm عرض 72 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 142 Cm عرض 103 Cm

فرش ارمنی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
ارمنی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 237 Cm عرض 165 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 99 Cm

فرش فراهان قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
فراهان قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سبزی کارقشقایی خراسان ابریشم سورمه ای و مشکی
خراسان
سبزی کارقشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm