فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش طرح تبریزی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طرح تبریزی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم
سایز: طول 233 Cm عرض 165 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش دختر انتظار تبریز ابریشم الوان
تبریز
دختر انتظار
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 58 Cm

am

فرش احمد پور تبریز نخ الوان
تبریز
احمد پور
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

am

تابلو فرش ساعت فرش خراسان پشم الوان
خراسان
ساعت فرش
پشم
سایز: طول 114 Cm عرض 58 Cm

فرش شکارگاه قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
شکارگاه قشقایی
پشم
سایز: طول 177 Cm عرض 122 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش نوین فر موج مهر تبریز ابریشم کرم
تبریز
نوین فر موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 55 Cm

فرش کاشان مشهد نخ الوان
مشهد
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش کاشان مشهد نخ الوان
مشهد
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 83 Cm عرض 52 Cm

تابلو فرش گل و بلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 120 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 77 Cm عرض 53 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 133 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 202 Cm عرض 142 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 111 Cm عرض 103 Cm