فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 74 Cm عرض 48 Cm

تابلو فرش وان یکاد وکوثر تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وکوثر
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 55 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 65 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 95 Cm عرض 64 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش شکارگاه قم ابریشم کرم
قم
شکارگاه
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش کف ساده قشقایی مشهد پشم الوان
مشهد
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش بیجار قشقایی مشهد پشم الوان
مشهد
بیجار قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش قشقائی عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان پشم الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 192 Cm عرض 137 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش کرمان عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
کرمان عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 302 Cm عرض 194 Cm

فرش کرمان قشقایی مشهد پشم الوان
مشهد
کرمان قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 260 Cm عرض 192 Cm

فرش کرمان عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
کرمان عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 275 Cm عرض 183 Cm

فرش تبریز مشهد استان خراسان نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره