فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 192 Cm عرض 125 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 200 Cm عرض 138 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 210 Cm عرض 118 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 195 Cm عرض 139 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 159 Cm عرض 110 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 185 Cm عرض 135 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 183 Cm عرض 122 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 192 Cm عرض 130 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 211 Cm عرض 163 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 174 Cm عرض 125 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 173 Cm عرض 117 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 171 Cm عرض 126 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 188 Cm عرض 126 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم
سایز: طول 171 Cm عرض 119 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 93 Cm عرض 64 Cm

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 115 Cm عرض 58 Cm

تابلو فرش وان یکاد وکوثر تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وکوثر
پشم و ابریشم
سایز: طول 108 Cm عرض 42 Cm

تابلو فرش مرغ عشق تبریز ابریشم الوان
تبریز
مرغ عشق
پشم و ابریشم
سایز: طول 71 Cm عرض 52 Cm