فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 62 Cm عرض 41 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 78 Cm عرض 45 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 73 Cm عرض 45 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 77 Cm عرض 40 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 55 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 59 Cm عرض 46 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 111 Cm عرض 33 Cm

فرش کاسه کوزه کاشمر نخ کرم
کاشمر
کاسه کوزه
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

تابلو فرش شام اخر مسیح تبریز ابریشم الوان
تبریز
شام اخر مسیح
پشم و ابریشم
سایز: طول 103 Cm عرض 63 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

فرش ترنجی قم ابریشم الوان
قم
ترنجی
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 137 Cm

فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 196 Cm عرض 139 Cm

فرش زائری قم ابریشم الوان
قم
زائری
ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 97 Cm

فرش شکارگاه قم ابریشم الوان
قم
شکارگاه
ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 137 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 161 Cm عرض 123 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 156 Cm عرض 117 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 162 Cm عرض 116 Cm