فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 152 Cm عرض 133 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 80 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 62 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 60 Cm عرض 48 Cm

تابلو فرش مهریه عروس تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهریه عروس
پشم و ابریشم
سایز: طول 122 Cm عرض 81 Cm

فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش کاظمی قم ابریشم الوان
قم
کاظمی
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش فرجی قم ابریشم الوان
قم
فرجی
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش کاشی زاده قم ابریشم الوان
قم
کاشی زاده
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش میرزایی قم ابریشم الوان
قم
میرزایی
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش بیطرفان قم ابریشم الوان
قم
بیطرفان
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش لبافان قم ابریشم الوان
قم
لبافان
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش طلاکوب قم ابریشم الوان
قم
طلاکوب
ابریشم
سایز: طول 201 Cm عرض 131 Cm

فرش نصیری قم ابریشم الوان
قم
نصیری
ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 122 Cm

فرش شاهی تبریز ابریشم کرم
تبریز
شاهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سورن قم ابریشم الوان
قم
سورن
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 150 Cm

دایره

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش افشان مشهد استان خراسان نخ الوان
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

مربع

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت