فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش خطیبی تبریز نخ الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 68 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 70 Cm عرض 50 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 86 Cm عرض 60 Cm

فرش کرمان عشایری مشهد ابریشم الوان
مشهد
کرمان عشایری
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

فرش باغ بهشت خراسان پشم الوان
خراسان
باغ بهشت
پشم و ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 140 Cm

فرش باغ بهشت خراسان پشم الوان
خراسان
باغ بهشت
پشم و ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 140 Cm

فرش گل رز قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
گل رز قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 288 Cm عرض 190 Cm

فرش صنایع کهن تبریز ابریشم الوان
تبریز
صنایع کهن
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز خراسان نخ الوان
خراسان
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد نخ الوان

کناره

کد 82502

مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 309 Cm عرض 80 Cm

کناره

فرش خشتی مشهد پشم الوان
مشهد
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 156 Cm عرض 103 Cm

فرش خشتی مشهد پشم الوان
مشهد
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 157 Cm عرض 106 Cm

فرش خشتی مشهد پشم الوان
مشهد
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 153 Cm عرض 110 Cm

فرش نوری تبریز نخ الوان
تبریز
نوری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

بیضی