فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش سرو و انارقشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
سرو و انارقشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 200 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 254 Cm عرض 193 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 291 Cm عرض 204 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 298 Cm عرض 198 Cm

فرش هریس عشایری مشهد پشم الوان
مشهد
هریس عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 201 Cm

فرش متروپلیتانو مشهد پشم الوان
مشهد
متروپلیتانو
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 183 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 203 Cm

فرش تبریز مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 268 Cm عرض 160 Cm

فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 132 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش گلستانی   تبریز ابریشم الوان
تبریز
گلستانی شادکام
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 143 Cm

فرش تبریز مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 196 Cm عرض 151 Cm

فرش تبریز مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 165 Cm

a 1

فرش سالاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش مهرمادر تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرمادر
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 71 Cm

فرش کاظمی قم ابریشم الوان
قم
کاظمی
ابریشم
سایز: طول 195 Cm عرض 132 Cm

فرش سجادی قم ابریشم الوان
قم
سجادی
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش اسحاقی قم ابریشم الوان
قم
اسحاقی
ابریشم
سایز: طول 197 Cm عرض 140 Cm