فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش کلبه تبریز ابریشم الوان
تبریز
کلبه
پشم و ابریشم
سایز: طول 70 Cm عرض 54 Cm

تابلو فرش تندیس تبریز ابریشم الوان
تبریز
تندیس
پشم و ابریشم
سایز: طول 73 Cm عرض 38 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 190 Cm عرض 118 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش شاهی تبریز ابریشم کرم
تبریز
شاهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 57 Cm

فرش ترکمن خراسان پشم الوان
خراسان
ترکمن
پشم و ابریشم
سایز: طول 202 Cm عرض 116 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 300 Cm

دایره

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش کف ساده عشایری و سیرجان پشم الوان
خراسان
کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 61 Cm

فرش خشتی عشایری و سیرجان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 61 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم

کناره

کد 83239

مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 140 Cm عرض 69 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 201 Cm عرض 148 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش گل و بلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 54 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 48 Cm

گلیم فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 233 Cm عرض 167 Cm

فرش درختی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش گل وبلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 114 Cm عرض 38 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 132 Cm