فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش صادق زاده قم ابریشم الوان
قم
صادق زاده
ابریشم
سایز: طول 203 Cm عرض 136 Cm

فرش نیکوکلام قم ابریشم الوان
قم
نیکوکلام
ابریشم
سایز: طول 154 Cm عرض 102 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش قشقائی عشایری مشهد ابریشم الوان
مشهد
قشقائی عشایری
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش قشقایی خراسان
خراسان
قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

فرش قشقائی عشایری مشهد ابریشم الوان
مشهد
قشقائی عشایری
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش قشقایی  خراسان پشم الوان
خراسان
قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش درختی عشایری مشهد ابریشم الوان
مشهد
درختی عشایری
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

گلیم فرش خشتی مشهد پشم الوان
مشهد
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 171 Cm عرض 116 Cm

فرش خشتی مشهد پشم الوان
مشهد
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 122 Cm

فرش مهرافرین تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرافرین
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

تابلو فرش شمعدانی تبریز ابریشم الوان
تبریز
شمعدانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 47 Cm عرض 37 Cm

a 1

فرش عشایری مشهد ابریشم الوان
مشهد
عشایری
ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 128 Cm

فرش گلدانی خراسان ابریشم الوان
خراسان
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 155 Cm عرض 98 Cm

فرش متروپولتین خراسان پشم الوان
خراسان
متروپولتین
پشم و ابریشم
سایز: طول 277 Cm عرض 177 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 87 Cm عرض 50 Cm

گلیم فرش کف ساده خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 138 Cm

گلیم فرش کف ساده خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 130 Cm