فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش بته جقه اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
بته جقه
پشم و ابریشم
سایز: طول 229 Cm عرض 152 Cm

فرش دری اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
دری
پشم و ابریشم
سایز: طول 205 Cm عرض 135 Cm

فرش رفیعی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
رفیعی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 132 Cm

فرش طاهری اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
طاهری
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 130 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم سورمه ای و مشکی
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

فرش درختی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
درختی
پشم و ابریشم
سایز: طول 247 Cm عرض 150 Cm

فرش کریم زاده اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
کریم زاده
پشم و ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 119 Cm

فرش ظل السلطان اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
ظل السلطان
پشم و ابریشم
سایز: طول 209 Cm عرض 129 Cm

فرش شکارگاه اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
شکارگاه
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 156 Cm

فرش گنبد اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 196 Cm عرض 131 Cm

فرش گلدانی رضوانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی رضوانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 127 Cm عرض 86 Cm

فرش گلدانی رضوانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی رضوانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 128 Cm عرض 83 Cm

فرش گلدانی رضوانی اصفهان ابریشم الوان
اصفهان
گلدانی رضوانی
پشم و ابریشم
سایز: طول 123 Cm عرض 84 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 91 Cm عرض 37 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 93 Cm عرض 39 Cm