فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 167 Cm عرض 106 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 191 Cm عرض 135 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 194 Cm عرض 139 Cm

فرش خطیبی تبریز نخ کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش قشقائی کف ابریشم خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی کف ابریشم
پشم و ابریشم
سایز: طول 188 Cm عرض 152 Cm

فرش نوین فر تبریز ابریشم الوان
تبریز
نوین فر
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

فرش نشاط تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
نشاط
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 50 Cm عرض 35 Cm

فرش ترنج قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
ترنج قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 235 Cm عرض 169 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

گلیم فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 211 Cm عرض 138 Cm

گلیم فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم

کناره

کد 82984

کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 336 Cm عرض 88 Cm

کناره

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش گنبد تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
گنبد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 91 Cm عرض 46 Cm

فرش محرابی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 113 Cm عرض 76 Cm

فرش سروی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
سروی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 134 Cm عرض 97 Cm

فرش قاب قرانی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
قاب قرانی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 128 Cm