فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش محرابی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
محرابی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 98 Cm عرض 72 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 99 Cm

فرش فراهان قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
فراهان قشقایی
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

تابلو فرش وان یکاد وکوثر تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد وکوثر
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 55 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 94 Cm عرض 65 Cm

فرش شکارگاه قم ابریشم کرم
قم
شکارگاه
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش بیجار قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
بیجار قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش کرمان عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
کرمان عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 302 Cm عرض 194 Cm

فرش کرمان عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
کرمان عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 275 Cm عرض 183 Cm

فرش تبریز مشهد استان خراسان نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 250 Cm

دایره

فرش تاج گذاری کوروش تبریز ابریشم الوان
تبریز
تاج گذاری کوروش
پشم و ابریشم
سایز: طول 161 Cm عرض 98 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 280 Cm عرض 197 Cm

گلیم فرش خشتی عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 184 Cm عرض 124 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان ابریشم الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 155 Cm عرض 117 Cm

تابلو فرش اسب تبریز ابریشم الوان
تبریز
اسب
پشم و ابریشم
سایز: طول 68 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش گل وگلدان تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وگلدان
پشم و ابریشم
سایز: طول 78 Cm عرض 54 Cm

فرش طاووسی قم ابریشم الوان
قم
طاووسی
ابریشم
سایز: طول 198 Cm عرض 137 Cm