فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش خطیبی تبریز نخ الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش علیا تبریز ابریشم الوان
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

تابلو فرش ورساچه قم ابریشم الوان
قم
ورساچه
ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 68 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 86 Cm عرض 60 Cm

فرش کرمان عشایری خراسان ابریشم الوان
خراسان
کرمان عشایری
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 100 Cm

فرش باغ بهشت خراسان پشم الوان
خراسان
باغ بهشت
پشم و ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 140 Cm

فرش باغ بهشت خراسان پشم الوان
خراسان
باغ بهشت
پشم و ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 140 Cm

فرش گل رز قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
گل رز قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 288 Cm عرض 190 Cm

فرش صنایع کهن تبریز ابریشم الوان
تبریز
صنایع کهن
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد نخ الوان

کناره

کد 82502

مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 309 Cm عرض 80 Cm

کناره

فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 156 Cm عرض 103 Cm

فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 157 Cm عرض 106 Cm

فرش نوری تبریز نخ الوان
تبریز
نوری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

بیضی

فرش سرو و انارقشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
سرو و انارقشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 200 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 291 Cm عرض 204 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 298 Cm عرض 198 Cm

فرش هریس عشایری خراسان پشم الوان
خراسان
هریس عشایری
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 201 Cm

فرش متروپلیتانو خراسان پشم الوان
خراسان
متروپلیتانو
پشم و ابریشم
سایز: طول 295 Cm عرض 183 Cm

فرش کف ساده قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 203 Cm