فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 122 Cm

فرش مهرافرین تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرافرین
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش عشایری خراسان ابریشم الوان
خراسان
عشایری
ابریشم
سایز: طول 185 Cm عرض 128 Cm

فرش متروپولتین خراسان پشم الوان
خراسان
متروپولتین
پشم و ابریشم
سایز: طول 277 Cm عرض 177 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش سالاری تبریز ابریشم الوان
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد نخ الوان

کناره

کد 81940

مشهد
تبریز
پشم و ابریشم
سایز: طول 305 Cm عرض 105 Cm

فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 203 Cm عرض 142 Cm

فرش لچک ترنج خراسان پشم الوان
خراسان
لچک ترنج
پشم و ابریشم
سایز: طول 367 Cm عرض 287 Cm

فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خشتی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 193 Cm عرض 125 Cm

فرش بته جقه قم ابریشم الوان
قم
بته جقه
ابریشم
سایز: طول 148 Cm عرض 100 Cm

فرش مینیاتور قم ابریشم الوان
قم
مینیاتور
ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش صادق زاده قم ابریشم الوان

کناره

کد 81877

قم
صادق زاده
ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 66 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 91 Cm عرض 34 Cm

تابلو فرش درختی قم ابریشم الوان
قم
درختی
ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 59 Cm

تابلو فرش دسته گل قم ابریشم الوان
قم
دسته گل
ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 60 Cm

تابلو فرش گلدانی قم ابریشم الوان
قم
گلدانی
ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 60 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 81 Cm عرض 54 Cm

a 1

تابلو فرش ستاره صبحگاهی تبریز ابریشم الوان
تبریز
ستاره صبحگاهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 98 Cm عرض 71 Cm

تابلو فرش نفس تبریز ابریشم الوان
تبریز
نفس
پشم و ابریشم
سایز: طول 83 Cm عرض 64 Cm