فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 70 Cm عرض 52 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83922

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 280 Cm عرض 83 Cm

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 212 Cm عرض 145 Cm

دو رو

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 238 Cm عرض 167 Cm

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 207 Cm عرض 139 Cm

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 145 Cm عرض 95 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
ابریشم
سایز: طول 240 Cm عرض 169 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
ابریشم
سایز: طول 141 Cm عرض 99 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
ابریشم
سایز: طول 146 Cm عرض 95 Cm

فرش پردیس قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
پردیس قشقایی
ابریشم
سایز: طول 180 Cm عرض 126 Cm

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 260 Cm عرض 160 Cm

فرش طرح ترمه قشقائی خراسان ابریشم الوان
خراسان
طرح ترمه قشقائی
ابریشم
سایز: طول 307 Cm عرض 200 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83911

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 385 Cm عرض 82 Cm

کناره

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 189 Cm عرض 117 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 165 Cm عرض 116 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 189 Cm عرض 107 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 159 Cm عرض 123 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز
تبریز
وان یکاد
سایز: طول 0 Cm عرض 0 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 67 Cm عرض 56 Cm

am

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم

کناره

کد 83901

تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 260 Cm عرض 80 Cm

کناره