فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش علیا تبریز نخ کرم
تبریز
علیا
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد ابریشم کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش گلدانی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلدانی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 329 Cm عرض 231 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 344 Cm عرض 236 Cm

فرش بته جقه قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
بته جقه قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 245 Cm عرض 162 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 257 Cm عرض 162 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 286 Cm عرض 199 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 205 Cm

فرش بته جقه قشقایی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83850

خراسان
بته جقه قشقایی
پشم
سایز: طول 230 Cm عرض 93 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83849

خراسان
گلفرنگ قشقایی
پشم
سایز: طول 259 Cm عرض 85 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 154 Cm عرض 105 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

دایره

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 196 Cm عرض 130 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 133 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 258 Cm عرض 165 Cm

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 253 Cm عرض 159 Cm

تابلو فرش شعرخوان تبریز ابریشم الوان
تبریز
شعرخوان
پشم و ابریشم
سایز: طول 153 Cm عرض 109 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm