فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش درختی قشقایی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 205 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 285 Cm عرض 206 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 292 Cm عرض 194 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 280 Cm عرض 195 Cm

فرش گلدانی قشقایی خراسان نخ سورمه ای و مشکی
خراسان
گلدانی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 100 Cm عرض 100 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش تبریز مشهد  حسن نورمحمدی مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد حسن نورمحمدی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش افشان مشهد  حسن نورمحمدی مشهد ابریشم کرم
مشهد
افشان مشهد حسن نورمحمدی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

بهشتی تبریز ابریشم کرم
تبریز
بهشتی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت مشابه

فرش افشان مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
افشان مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم الوان
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش هریس تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83815

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 177 Cm عرض 89 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83814

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 318 Cm عرض 83 Cm