فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش سالاری تبریز ابریشم سورمه ای و مشکی
تبریز
سالاری
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 160 Cm عرض 104 Cm

بیضی

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 162 Cm عرض 100 Cm

بیضی

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 211 Cm عرض 131 Cm

تابلو فرش طوطی و بلبل تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی و بلبل
پشم و ابریشم
سایز: طول 124 Cm عرض 49 Cm

تابلو فرش گل وبلبل وقناری تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل وبلبل وقناری
پشم و ابریشم
سایز: طول 82 Cm عرض 51 Cm

تابلو فرش طوطی تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی
پشم و ابریشم
سایز: طول 91 Cm عرض 53 Cm

فرش خطیبی تبریز ابریشم کرم
تبریز
خطیبی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش کف ساده قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
کف ساده قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 213 Cm عرض 193 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 290 Cm عرض 194 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

تابلو فرش بسم الله تبریز نخ الوان
تبریز
بسم الله
پشم و ابریشم
سایز: طول 48 Cm عرض 36 Cm

فرش خشتی قشقائی بختیاری ابریشم الوان
بختیاری
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 194 Cm عرض 138 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی بیرجند بیرجند نخ کرم
بیرجند
ریز ماهی بیرجند
پشم و ابریشم
سایز: طول 600 Cm عرض 400 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 84263

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 372 Cm عرض 92 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 180 Cm عرض 159 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 84261

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 245 Cm عرض 81 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 189 Cm عرض 129 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm