فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش تبریز مشهد مشهد نخ الوان
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83815

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 177 Cm عرض 89 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83814

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 318 Cm عرض 83 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83813

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 301 Cm عرض 84 Cm

گلیم فرش خشتی قشقائی خراسان پشم الوان

کناره

کد 83812

خراسان
خشتی قشقائی
پشم
سایز: طول 306 Cm عرض 77 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش ریز ماهی موج مهر تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی موج مهر
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش کاشان مشهد نخ الوان
مشهد
کاشان
پشم و ابریشم
سایز: طول 400 Cm عرض 300 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ الوان
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 200 Cm

مربع

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ سورمه ای و مشکی
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 160 Cm عرض 103 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 213 Cm عرض 129 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ سورمه ای و مشکی
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش رایمون قم ابریشم الوان
قم
رایمون
ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 58 Cm عرض 38 Cm

تابلو فرش گل و بلبل باغ بهشت تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل و بلبل باغ بهشت
پشم و ابریشم
سایز: طول 123 Cm عرض 48 Cm