فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان نخ الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 202 Cm عرض 136 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 201 Cm عرض 150 Cm

فرش خشتی قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
خشتی قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 183 Cm عرض 125 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 192 Cm عرض 135 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 137 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 209 Cm عرض 148 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 390 Cm عرض 287 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 377 Cm عرض 292 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان پشم الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 193 Cm عرض 137 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 250 Cm عرض 156 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 338 Cm عرض 228 Cm

فرش قشقائی خراسان نخ الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 336 Cm عرض 238 Cm

فرش گلفرنگ قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
گلفرنگ قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 260 Cm عرض 194 Cm

فرش قشقائی خراسان پشم الوان
خراسان
قشقائی
پشم و ابریشم
سایز: طول 177 Cm عرض 136 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 197 Cm عرض 137 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت

فرش تخت جمشید قم ابریشم الوان
قم
تخت جمشید
ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش تبریز مشهد مشهد نخ کرم
مشهد
تبریز مشهد
پشم و ابریشم
سایز: طول 350 Cm عرض 250 Cm

جفت

فرش دورو قشقایی خراسان ابریشم الوان
خراسان
دورو قشقایی
ابریشم
سایز: طول 151 Cm عرض 103 Cm