فرش گستر
ورود به سیستم
فروشگاه
نوع
گروه
بافت
جنس
تابلو فرش طوطی وپرنده تبریز ابریشم الوان
تبریز
طوطی وپرنده
پشم و ابریشم
سایز: طول 133 Cm عرض 49 Cm

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 150 Cm عرض 100 Cm

تابلو فرش سرچشمه تبریز  ابریشم الوان
تبریز
سرچشمه
پشم و ابریشم
سایز: طول 114 Cm عرض 82 Cm

تابلو فرش مینیاتورنیاز نوازش تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتورنیاز نوازش
پشم و ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 60 Cm

تابلو فرش مینیاتورنیاز نوازش تبریز ابریشم الوان
تبریز
مینیاتورنیاز نوازش
پشم و ابریشم
سایز: طول 125 Cm عرض 81 Cm

فرش قشقایی کف ساده خراسان پشم الوان
خراسان
قشقایی کف ساده
پشم و ابریشم
سایز: طول 210 Cm عرض 138 Cm

فرش درختی قشقایی خراسان نخ الوان
خراسان
درختی قشقایی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش ریز ماهی تبریز نخ کرم
تبریز
ریز ماهی
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

فرش هریس تبریز نخ کرم
تبریز
هریس
پشم و ابریشم
سایز: طول 200 Cm عرض 150 Cm

تابلو فرش پرنده  فنچ تبریز ابریشم الوان
تبریز
پرنده فنچ
پشم و ابریشم
سایز: طول 85 Cm عرض 53 Cm

تابلو فرش تندیس تبریز ابریشم الوان
تبریز
تندیس
پشم و ابریشم
سایز: طول 86 Cm عرض 64 Cm

تابلو فرش مهرمادرپاشویی تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرمادرپاشویی
پشم و ابریشم
سایز: طول 90 Cm عرض 61 Cm

تابلو فرش گل تبریز ابریشم الوان
تبریز
گل
پشم و ابریشم
سایز: طول 58 Cm عرض 37 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 89 Cm عرض 57 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 97 Cm عرض 49 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز نخ الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 96 Cm عرض 51 Cm

فرش تبریز کاشمر کاشمر نخ کرم
کاشمر
تبریز کاشمر
پشم و ابریشم
سایز: طول 300 Cm عرض 200 Cm

جفت am

تابلو فرش مهرمادر تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهرمادر
پشم و ابریشم
سایز: طول 99 Cm عرض 67 Cm

تابلو فرش مهمانی مادر بزرگ تبریز ابریشم الوان
تبریز
مهمانی مادر بزرگ
پشم و ابریشم
سایز: طول 149 Cm عرض 89 Cm

تابلو فرش دختر اهو تبریز ابریشم الوان
تبریز
دختر اهو
پشم و ابریشم
سایز: طول 103 Cm عرض 73 Cm

تابلو فرش وان یکاد تبریز ابریشم الوان
تبریز
وان یکاد
پشم و ابریشم
سایز: طول 92 Cm عرض 54 Cm